Katılımcı Sözleşmesi

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu “Katılımcı Sözleşmesi” (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.); bir tarafta Fetih Mah. Kayısı Sok. No:15/4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Ümraniye Vergi Dairesi’nde 9250475453 numarası altında vergi mükellefi olan Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “VIDCO” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta VIDCO’ya ait www.racih.com isimli internet sitesi, halihazırda mevcut olan app.racih.com ve my.racih.com uzantıları ve diğer tüm uzantıları (Birlikte “Sistem” olarak anılacaktır.) üzerinden yapılan/yapılacak online sınavlara katılabilmek için ilgili Sistem’e “Katılımcı” olarak kayıt olan gerçek kişi (Bundan böyle “KATILIMCI” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmektedir.

Bu kapsamda; işbu Sözleşme KATILIMCI’nın; bu Sözleşme’yi ve Sistem içerisinde yer alan diğer metinleri, kullanım koşullarını, şartları ve kuralları yasalarla uyumlu olarak belirlenmiş prosedürlere uygun bir şekilde onaylayarak kabul etmesi ve kendisine ait kaydın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ile birlikte yürürlüğe girecek olup aksi durumun varlığı halinde bu Sözleşme yürürlüğe girmeyeceği gibi VIDCO’nun da KATILIMCI’ya karşı herhangi bir yasal sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

2. TANIMLAR

Racih; online sınav yapılması adına VIDCO tarafından geliştirilen işbu Sözleşme konusu yazılım.

www.racih.com ve uzantıları; işbu Sözleşme kapsamında online sınav hizmeti verilen web sayfaları (Sistem).

app.racih.com; Üye’nin/Kullanıcı’nın online sınav yapabilmek için Sistem’e giriş sağladığı internet adresi.

my.racih.com; Katılımcı’nın online sınava girebilmek için Sistem’e giriş sağladığı internet adresi.

Sunucu Donanımı; işbu Sözleşme konusu yazılımın çalıştığı her türlü yerli ve yabancı kaynaklı bilgisayar sistemleri.

Donanım; işbu Sözleşme konusu web tabanlı Sistem’in kullanılması, bu Sistem üzerinden hizmet verilmesi, Sistem üzerinden online sınav yapılması için ya da online sınava girilmesi esnasında Üye, Kullanıcı ya da Katılımcı tarafından kullanılan bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. her türlü cihaz.

Sınav; Katılımcının, işbu Sözleşme konusu web tabanlı Sistem aracılığı ile Üye ve/veya Kullanıcı tarafından Sistem’e gönderilen sorulardan oluşan testleri yine aynı Sistem üzerinden online olarak cevaplandırdığı süreç.

Kişisel Veri; işbu Sözleşme kapsamında KATILIMCI’ya ait olan bilgiler.

Gizli Bilgi; işbu Sözleşme konusu yazılım ve yazılıma ait olan bütün bilgi, belge, kaynak kodu vb. her türlü bilgi ile bu Sözleşme’de md.7 içerisinde belirtilen bilgiler.

Fikri ve Sınai Haklar; VIDCO’nun geliştirmiş ve dizayn etmiş olduğu www.racih.com ve uzantılarından oluşan internet siteleri (Sistem) ve sitelerin içerikleri/hizmetleri/görselleri/yazıları ile yine VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımın ve ilgili Sistem ve yazılıma ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, VIDCO’ya ait diğer tüm ürünlerin/yazılımların ve bu maddede bahsi geçen ürünlerin bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar).

IP Adresi; internete bağlı her bilgisayarın internet ağına bağlanırken aldığı sayısal adres.

Katılımcı; Sistem üzerinden kendi adına hesap/kayıt oluşturarak ya da Sistem’e kayıtlı olan Üye ya da Kullanıcı tarafından kendisi adına kayıt oluşturulmak suretiyle ilgili Sistem’de online sınava katılabilme vb. şekilde verilen hizmetlerden yararlanan gerçek kişi.

Üye; Sistem üzerinden kendi adına hesap/kayıt oluşturarak ilgili Sistem’de “Racih” isimli yazılım aracılığı ile online sınav yapabilme vb. şekilde verilen hizmetlerden yararlanan gerçek kişi, tüzel kişi ya da kurumlar.

Kullanıcı; Üye’nin Sistem’e giriş yapmasının akabinde sınav sorularının Sistem’e girişinin yapılması vb. nedenler için Sistem’e davet ettiği kişi.

Vidco; işbu Sözleşme konusu Sistem’i ve “Racih” isimli yazılımı üreten/geliştiren tüzel kişi olup bu sözleşme içerisinde bahsi geçen her bir “VIDCO” ifadesi kendisi ile birlikte ilgili internet sitesi yöneticilerini, moderatörlerini ve idarecilerini de kapsamaktadır. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. VIDCO; online sınav yapmakta olan kurum, kuruluş, gerçek/tüzel kişiler, kamu kuruluşları vb. için “Racih” isimli bir yazılım geliştirmiş/üretmiş olup yazılıma ilişkin internet sitesi de www.racih.com’dur ve bu sitenin halihazırda my.racih.com ve app.racih.com isimli iki adet uzantısı bulunmaktadır (Kısaca “Sistem”). (VIDCO Sistem’in gerektirdiği hallerde başkaca uzantılar da oluşturabilecek olup bu durum KATILIMCI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.) Bu doğrultuda; sınav yapacak olan kurum, kuruluş, gerçek/tüzel kişiler ve kamu kuruluşları, Sistem üzerinden “Racih” isimli yazılımı kullanarak belirledikleri Katılımcılara online sistem üzerinden sınav yapmaktadırlar.
Bu kapsamda; işbu Sözleşme’nin konusu, KATILIMCI’nın, VIDCO’ya ait olan Sistem üzerinden kendisine ait bir kayıt oluşturmak suretiyle ya da Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına kayıt oluşturulmak suretiyle, Sistem üzerinden kendisine ait olan online sınav(lar)a katılımından, kayıt oluştururken ve online sınavlara katılırken uyması gereken koşullardan ve tarafların hak ve yükümlülüklerinden meydana gelmektedir.

3.2. VIDCO’ya ait olan Sistem’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinler ile Sistem’in kullanımına ilişkin koşullar, kurallar ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçaları olup KATILIMCI, Sistem’e kaydolurken işbu Sözleşmeyi ve Sistem’de yer alan diğer tüm metinleri kabul etmiş sayılacağını ve kendisine ait hak ve yükümlülüklerin, gerek işbu Sözleşme’nin tamamından ve gerekse de Sistem’de yer alan ve bu maddede belirtilen metinlerin/koşulların/kuralların/şartların tamamından meydana geldiğini şimdiden kabul eder.

4. KULLANIM HAKKI ve MÜLKİYET

4.1. VIDCO’nun geliştirmiş ve dizayn etmiş olduğu Sistem’in ve Sistem’de yer alan içerikler/hizmetler/görseller/yazılar ile yine VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımın ve Sistem ve yazılıma ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, VIDCO’ya ait diğer tüm ürünlerin/yazılımların ve bu maddede bahsi geçen VIDCO’ya ait her türlü ürünün bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca münhasıran VIDCO’nun mülkiyetindedir. KATILIMCI tarafından, işbu Sözleşme konusu Sistem’in, VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımın, Sistem’e ve yazılıma ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın ve VIDCO’ya ait diğer tüm ürünlerin/yazılımların; değiştirilmesi, parçalanması, yeniden derlenmesi, ters mühendisliğe tabi tutulması, kısmen ve/veya tamamen, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde üçüncü taraflara kullandırılması, yazılım veri tabanı üzerine yeni arayüz oluşturulması, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, teşhiri, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması, ücretli ve/veya ücretsiz bir şekilde dağıtılması yasaktır.

4.2. KATILIMCI; işbu Sözleşme’de, Sözleşme’nin eklerinde, Sistem’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinlerde ve Sistem’de belirlenen koşullar/kurallar/şartlar çerçevesinde Sistem üzerinden kaydını oluşturarak ya da Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına kayıt oluşturularak, kendisine ait olan sınavlara online katılım sağlayacak olup kendisine ait kaydın kendisi tarafından ya da başkaca herhangi bir nedenle silinmesi durumunda Sistem üzerinden online olarak yapılan sınavlara katılım hakkının da sona ereceğini şimdiden kabul eder. VIDCO’nun işbu Sözleşme’de ve/veya Sistem içerisinde belirlenmiş olan fesih ve KATILIMCI’ya ait kaydı sonlandırma hakları saklıdır.

4.3. KATILIMCI; Sistem üzerinden online sınavlara katılan tek kişinin kendisi olmadığını ve kendisinin girdiği sınav ile aynı, benzer ve/veya farklı olan sınavlara katılan başka Katılımcılar da olduğunu şimdiden kabul eder.

4.4. KATILIMCI; herhangi bir nedenden ötürü VIDCO’nun ticari unvanı ile VIDCO’nun kendisinin ve/veya VIDCO’ya ait ürünlerin markasını, logosunu vb. diğer unsurlarını kullanmayacağını aksi halde VIDCO’nun her türlü yasal yola başvurma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul eder. 

5. KATILIMCI’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KATILIMCI; işbu Sözleşme konusu Sistem’i yasalara uygun kullanmakla ve kayıt oluşturmak vb. hususlar kapsamında uyması gereken şartlara ve prosedürlere uygun hareket etmekle yükümlü olup Sistem’de sunulan hizmetlere/servislere VIDCO tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını ve Sistem’i kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI’nın bu maddeye aykırı davranmasından ötürü doğacak hukuki-mali-idari ve cezai her türlü sorumluluk kendisine ait olup bu durum yine KATILIMCI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

5.2. KATILIMCI; işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hak, yükümlülük ve yetkilerini, Sözleşme kapsamında Sistem’de kendi adına oluşturduğu ya da Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına oluşturulan katılımcı kaydını/hesabını, Sistem üzerinden sınava girme hakkını, Sistem’i kullanma hakkını, borçlarını, (varsa) alacaklarını hiçbir şekilde 3. gerçek/tüzel kişi ve/veya kurumlara devredemeyeceğini, devredeceğine ilişkin kendi adına ya da hesabına 3. gerçek/tüzel kişi/kurum ile bir işlem ya da anlaşma yapamayacağını, herhangi bir taahhütte bulunamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.3. KATILIMCI; Sistem’i kullanırken ya da herhangi başka bir husus için internete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların/virüslerin veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması, hacker saldırısının önlenmesi vb. durumlar için gereken donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun doğrudan ve yalnızca kendisinde olduğunu ve internete bağlandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. donanımlarda kullanım lisansına sahip olmadığı kaçak yazılım/program vb. ürünleri kullanmayacağını aksi halde meydana gelen ya da gelmesi muhtemel tüm mali-hukuki-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve veri kaybı, sınava katılamama vb. durumların vukuu bulması halinde de hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.4. KATILIMCI, Sistem’den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve VIDCO’nun Sistem’e ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere uymayı ve bu maddeye aykırı davranmasından ötürü doğacak hukuki-mali-idari ve cezai her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.5. KATILIMCI’nın Sistem’de kendi adına kayıt oluşturabilmesi için ya da Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına kayıt oluşturulabilmesi için; KATILIMCI’ya ait isim-soyisim-doğum tarihi-T.C. Kimlik No-cinsiyet vb. veriler KATILIMCI ya da Üye/Kullanıcı tarafından Sistem’e girilecek, akabinde Sistem üzerinden KATILIMCI’ya özel ve gizli olacak şekilde otomatik bir şifre oluşturularak bu şifre kendisine e-posta ile iletilecektir. KATILIMCI, kendisi için özel ve gizli olarak otomatik oluşturulan şifre ile Sistem’e giriş sağlayacak ve sonrasında isterse Sistem’in otomatik olarak oluşturduğu şifreyi değiştirebilecektir.
Bu kapsamda; KATILIMCI; gerek kendi kaydını oluşturduğu esnada kendisinin girmiş olduğu bilgilerin gerekse de Üye/Kullanıcı’nın kendisi adına kayıt oluştururken girdikleri kendisine ait içeriklerin doğru, tam ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerinde herhangi bir değişiklik/hata olması durumunda kendisine ait kayıt içerisinde de gerekli değişiklikleri/düzeltmeleri gerçekleştireceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI; Sistem’e girmiş olduğu bilgilerin hatalı ya da noksan olmasından ötürü doğacak ve/veya doğması muhtemel tüm zararlardan dolayı sorumluluğun ve her türlü hukuki-mali-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Diğer yandan; KATILIMCI, kendisi adına Üye/Kullanıcı tarafından Sistem’de kayıt oluşturulabileceğini, bu kapsamda Üye’nin/Kullanıcı’nın kendisine ait herhangi bir kişisel veriyi kayıt oluşturmak için kullanabileceğini/Sistem’e işleyebileceğini bildiğini ve kendisine ait kişisel bilgilerde herhangi bir hata-noksan-hukuka aykırılık olması halinde her türlü hukuki-idari-cezai-mali sorumluluğun doğrudan ve yalnızca Üye’ye/Kullanıcı’ya ait olduğunu ve bu madde kapsamında hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Ek olarak, VIDCO; Sistem’e bağlı sunucu hizmetini sunucu sağlama hizmeti veren 3. bir firmadan kiralayarak sağlamakta olup KATILIMCI; gerek kendisi tarafından gerekse de Üye/Kullanıcı tarafından Sistem’e girilen tüm bilgilerin bu sunucuda tutulacağını bildiğini kabul eder. Dolayısıyla; gerek Sistem tarafından kendisine özel otomatik ve gizli olarak verilen şifrenin gerekse de sonradan kendisinin oluşturduğu şifrenin güvenliği/saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen KATILIMCI’nın sorumluluğundadır. Bu kapsamda; KATILIMCI, gerek Sistem tarafından kendisine özel otomatik ve gizli olarak oluşturulan gerekse de sonradan kendisinin değiştirerek oluşturmuş olduğu şifresini 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlarla paylaşması ve/veya bu şifrenin 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca ele geçirilmesi (hacker vb.), kendisine ait isim-soyisim-doğum tarihi-T.C. Kimlik No-cinsiyet vb. kişisel verilerin, hesabının ya da sınav sonucu vb. başkaca herhangi bir bilginin hacker vb. herhangi bir nedenden dolayı ele geçirilmesi, açığa çıkması ya da bu bilgilerin/verilerin kaybolması, kendi hesabına giriş sağlayamaması vb. nedenlerden ötürü maruz kaldığı ve/veya kalması muhtemel zarar-ziyan-maddi/manevi tazminat-idari para cezası vb. her türlü bedel ile hukuki-cezai-idari-mali sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak VIDCO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.6. KATILIMCI; Sistem’de kendisine ait olan hesaba şifresini girerek ulaşacaktır. Bahse konu şifrenin gizliliği ve güvenliğinden md.5.5 kapsamında KATILIMCI sorumlu olup şifre kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylemin KATILIMCI tarafından gerçekleştirildiği ve dolayısıyla bu eylemlerden kaynaklı her türlü mali-hukuki-idari ve cezai sorumluluğun da doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğu KATILIMCI tarafından peşinen kabul edilmiştir.

5.7. KATILIMCI; Sistem üzerinden online sınav yapılması vb. hizmetler nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan ve/veya Sistem’e ya da online sınav sonuçlarına dayanılarak alınan kararlardan ve yapılan işlerden, kendisinin katıldığı online sınavın sonucundan ve/veya Sistem’in kullanımı nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki, cezai, idari ve mali sonuçlardan ve bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan dolayı VIDCO’yu sorumlu tutamayacağını ve bu maddeye ilişkin her türlü sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu şimdiden kabul eder.

5.8. KATILIMCI; kendisine ait şifre ile ya da kendisine ait hesap üzerinden yapacağı her türlü işlemden doğrudan ve tek başına sorumlu olup hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğuna gidemez.

5.9. KATILIMCI, Sistem’in VIDCO tarafından sürekli ya da dilediği zaman izlenebileceğini bilmektedir ve bu durumu peşinen kabul etmiştir.

5.10. KATILIMCI; diğer Katılımcıların ve/veya Üyelerin/Kullanıcıların, Sistem’den ve Sistem’de verilen hizmetlerden yararlanmalarını engelleyecek şekilde davranmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.11. Sistem’in moderatörlerinin, idarecilerinin ya da yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusunda herhangi bir hesabı/profili/başlığı/mesajı/sınavı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkili oldukları ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabilecekleri KATILIMCI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

5.12. VIDCO; Sistem üzerinden sunduğu hizmetlerden/servislerden herhangi birini tek taraflı ve ihbarsız durdurma ve değiştirme hakkını elinde tutmakta olup bu husus KATILIMCI’ya, VIDCO aleyhine herhangi bir yasal yola başvurma ya da VIDCO’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı vermemektedir.

5.13. KATILIMCI; Sistem üzerinde kendisine ait hesap açabilmek ya da kendisi adına Üye/Katılımcı tarafından açılan hesap üzerinden işlem gerçekleştirebilmek ve Sistem üzerinden sunulan online sınava katılma vb. hizmetlerden faydalanabilmek için işbu Sözleşme’yi kabul etmesi gerektiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.14. KATILIMCI, yalnızca tek bir hesap kullanma hakkını haiz olup gerek kendi adına açtığı hesapta gerekse de Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına açılan hesapta ahlaka aykırı herhangi bir bilgi kullanılması vb. bir durumun söz konusu olması halinde, VIDCO’nun, KATILIMCI’nın kendi adına hesap oluşturmasına ya da Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına hesap oluşturulmasına müsaade etmeme ya da KATILIMCI’nın mevcut hesabını sona erdirme/askıya alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda; KATILIMCI, aynı bilgileri ya da başka bilgileri kullanarak gerek kendi adına gerekse de 3. bir kişi üzerinden dolaylı olarak başka bir hesap oluşturamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.15. İşbu Sözleşme konusu Sistem üzerinden sunulan online sınav yapılması vb. hizmetler kapsamında; sınavlara ilişkin sorular, Üyeler/Katılımcılar/Kullanıcılar tarafından girilen bilgiler, cevap anahtarları vb. içerikler olduğu gibi sunulmaktadır. Bu kapsamda; VIDCO, online sınav yapımı vb. hizmetler kapsamında; sınav sorularının, cevap anahtarlarının ve/veya ilgili kişiler tarafından Sistem’e girilen içeriklerin/görsellerin/bilgilerin doğru olduğuna, eksiksiz olduğuna ya da güvenilir olduğuna yönelik herhangi bir iddia ve/veya taahhütte bulunmamakta olup KATILIMCI, VIDCO’ya bu hususa ilişkin maddi-manevi-hukuki-cezai-idari vb. herhangi bir sorumluluk yüklememeyi ve Sistem üzerinden alacağı online sınava katılma vb. hizmetler kapsamında; sınav sorularını, Üyeler/Katılımcılar/Kullanıcılar tarafından girilen bilgileri, cevap anahtarlarını vb. içerikleri olduğu gibi kullanma ilkesi ile kullanmakta olduğunu şimdiden kabul etmiştir.

5.16. İşbu Sözleşme konusu online sınava katılma vb. hizmetlerden faydalanabilmek adına Sistem’e erişim için gerekli olan her türlü donanım (İnternet Servis Sağlayıcısı, Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu vb.) KATILIMCI tarafından temin edilecektir. Bu kapsamda; VIDCO, Sistem’e erişimin ve Sistem’in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğuna ya da Sistem’e erişimi sağlayan sistemlerin erişilebilirliğine ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup bu madde kapsamında herhangi bir sorun, online sınava katılamama, sınav sorusunu cevaplayamama, sınav sorularına erişememe, sınav esnasında sınavdan/Sistem’den kopma, sınava katılamama, kamera kaydının alınamaması, erişim engeli ya da kısıtlaması vb. durumların vukuu bulması halinde meydana gelen ya da gelmesi muhtemel mali-hukuki-cezai-idari sorumluluklar hiçbir şekilde VIDCO’ya ait olmayacaktır.

5.17. VIDCO; Sistem’e erişimi, bakım-onarım-güncelleme vb. herhangi bir sebepten dolayı dilediği zaman kısmen ya da tamamen engelleyebilecek olup bu husus KATILIMCI tarafından peşinen kabul edilmiştir. Bu tarz bir durumun varlığı halinde KATILIMCI, VIDCO’ya mali-hukuki-cezai-idari herhangi bir sorumluluk yüklememeyi de şimdiden kabul etmiştir.

5.18. KATILIMCI; online sınav yapılması sisteminin bir gereği olarak kopya çekilmesi vb. risklerin önüne geçilebilmesi için Üye’nin/Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda sınav esnasında kendisinin kamera kaydının alınabileceğini-tüm hareketlerinin izlenebileceğini ( i-kamera aracılığıyla; yüz tanıma ve hareket tanıma teknolojileri, gözbebeği tanıma teknolojisi ile ekrana bakma veya bakmama, kişi tanıma teknolojisi ile ekranda kaç kişi olduğunu tespit etme, ii-mikrofon aracılığıyla; ses tanıma teknolojileri ile kişinin ses analizinin yapılması, iii-bilgisayar ekran paylaşımı teknolojisi ile; yeni sekme açma, farklı sekmeye geçme ve klavye ve mouse hareketleri vb.) ve bu duruma kendi rızası ile onay verdiğini şimdiden kabul eder.

5.19. KATILIMCI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, değişiklikleri iletme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Ticaret A.Ş. tarafından, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. KATILIMCI, VIDCO’nun kendisini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve bu kapsamda Sistem’de yer alan kendisine ait e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden; ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, değişiklikleri iletme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay verdiğini kabul etmiştir.

6. VIDCO’nun YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. VIDCO; donanım/işletim sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve kullanıcı adı/şifrenin 3. kişilerle paylaşımı ya da KATILIMCI’nın bilgisayar sistemlerinin hacker saldırısına uğraması gibi benzeri KATILIMCI hatalarından ya da mücbir sebeplerden kaynaklanacak; bilgi kayıplarından, online sınava girememe vb. durumlardan ve/veya bu hallerden kaynaklı meydana gelen maddi/manevi zarar-tazminat-kar kaybı vb. bedellerden sorumlu tutulamaz.

6.2. Sistem üzerinden yapılacak online sınavlara ilişkin sınav tarihi/saati-sınav soruları-sınav sonucu vb. detaylar sınavı yapan Üye/Kullanıcı tarafından belirlenecek olup bu hususlara ilişkin VIDCO’nun herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Bu kapsamda; KATILIMCI, bu madde kapsamında herhangi bir zarara uğraması halinde ya da herhangi bir zarara uğramasının muhtemel olması halinde VIDCO’ya mali-hukuki-idari ya da cezai hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceğini ve VIDCO’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7. GİZLİLİK

7.1. “Gizli Bilgi”, VIDCO tarafından gizliliği haiz, VIDCO’ya ait ya da VIDCO için hassas olan her türlü ve tüm bilgileri içerir. Bunun yanında “Gizli Bilgi”, işbu Sözleşme konusu Sistem’e ilişkin her türlü unsuru, VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımı, sınıra tabi olmaksızın piyasaya sürülmüş olan ya da olmayan VIDCO’ya ait diğer yazılım ve teçhizat şeklindeki ürünleri, ürünlerin pazarlanması ya da tanıtımı, iş plan, tatbikat ya da politikalarına ilişkin bilgileri ve VIDCO’nun gizli tutması gereken üçüncü kişilerden alınmış bilgileri kapsar. Ayrıca “Gizli Bilgi”, sınırlamaya tabi olmaksızın VIDCO’ya ait ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, bilgisayar sabit programları, tasarımlar, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, idare metodları, know-how, çalışma metodları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgileri içerir.
VIDCO tarafından bilinen ya da VIDCO tarafından KATILIMCI’ya açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ve yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ile KATILIMCI’nın işbu Sözleşme kapsamında VIDCO’dan yazılı ya da sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali ve teknik bilgiler de gizli bilgi olarak kabul edilir.

7.2. KATILIMCI; işbu Sözleşme kapsamında belirtilmiş olan gizli bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşamaz, yayımlayamaz ve/veya herhangi bir nedenle izinsiz kullanamaz.

7.3. Kamuya mal olmuş bilgiler ile yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi niteliğinde olmayıp bu bilgiler gizli bilgi kapsamında değildir.

7.4. KATILIMCI; hukuken ya da idari veya yargısal bir karar uyarınca ya da diğer bir yasal usul gereği bir gizli bilgiyi ifşa etmeye mecbur tutulursa; böyle bir ifşa ile ilgili olarak VIDCO’ya, onun müdahalesine imkân tanıyacak şekilde makul süre öncesinde ihbarda bulunur ve istenen bilgilerin gizli ve hassas niteliği konusunda alıcı tarafı bilgilendirir, ayrıca alıcı tarafın bu bilgileri gizli bilgi olarak işleme almasını sağlamak için makul çaba sarf eder.

7.5. KATILIMCI’dan ya da KATILIMCI’nın herhangi bir hizmet aldığı üçüncü kişi veya kurumdan ya da KATILIMCI’nın kullandığı donanım/yazılım vb. ürünlerden kaynaklanan donanım/işletim sistemi arızası, network tasarım ve bağlantı hataları, virüs ve kullanıcı adı/şifrenin 3. kişilerle paylaşımı, KATILIMCI’nın bilgisayar sistemlerinin hacker saldırısına uğraması ya da güvenlik açıkları vb. nedenlerden ötürü ortaya çıkacak ve/veya çıkması muhtemel olan KATILIMCI’nın kişisel verilerinin açığa çıkması, VIDCO’nun gizli bilgilerinin açığa çıkması vb. zararlar hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğunda olmayacaktır ve bu durum KATILIMCI tarafından peşinen kabul edilmiştir. Bu madde kapsamında VIDCO’nun zarara uğraması ya da uğramasının muhtemel olması halinde ise VIDCO, KATILIMCI aleyhine her türlü yasal yola başvurma hakkına sahiptir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. İşbu Sözleşme kapsamında Sistem üzerinden oluşturulacak olan kayıt/hesap bizzat ve doğrudan KATILIMCI’nın kendisi ya da Üye/Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek ve kayıt esnasında gerekli olan isim, soyisim, T.C. Kimlik No, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta adresi vb. bilgiler de yine bizzat ve doğrudan KATILIMCI’nın kendisi ya da Üye/Kullanıcı tarafından Sistem’e girilecektir. Bahse konu bilgiler VIDCO’nun sunucu sağlama hizmeti veren 3. bir firmadan kiraladığı Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan sunucuda/veri merkezinde barındırılacaktır.
Bu kapsamda; KATILIMCI, Sistem’e gerek kendisi tarafından gerekse de Üye/Kullanıcı tarafından girilen kendisine ait her türlü özel ve genel nitelikteki kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde getirilen genel ve özel ilkelere uygun olarak, VIDCO ya da ilgili 3. gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmesine, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, herhangi bir şekilde ve yerde muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşılmasına, bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için anonim hale getirilmesine kendi insiyatifi ile açıkça rıza verdiğini şimdiden kabul ve beyan eder.
KATILIMCI; kendisine ait kişisel verilerin Üye/Kullanıcı tarafından Sistem’e girilerek kendisi adına hesap açılması halinde, kendisine ait her türlü kişisel verinin Üye/Kullanıcı tarafından Sistem’e girilmesinden dolayı, her türlü kişisel verisi bakımından veri sorumlusunun bizzat Üye/Kullanıcı olduğunu kabulle; kendisine ait her türlü kişisel veri bakımından 6698 sayılı KVKK ve sair yasal düzenlemelerde veri sorumlusuna yükletilen veri sahibini aydınlatma, açık rıza beyanı ve hakların bildirilmesi yükümlülükleri dahil her türlü görev ve sorumluluğunda da bizzat Üye/Kullanıcı tarafından yerine getirileceğini ve bu kapsamda herhangi bir zarara uğraması ya da yasaya aykırılığın vukuu bulması halinde hiçbir şekilde Vidco’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

8.2. KATILIMCI; kendisine ait kişisel verilerin yedeklerinin gerekli hallerde VIDCO tarafından tutulabileceğini ve VIDCO’nun bu verileri, hizmetlerini sunabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ve kendi personeli ile paylaşma, işleme ve aktarma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul eder. KATILIMCI’dan ya da KATILIMCI’nın herhangi bir hizmet aldığı üçüncü kişi veya kurumdan ya da KATILIMCI’nın kullandığı donanım/yazılım vb. ürünlerden kaynaklanan güvenlik açıkları, kişisel verilerin bulunduğu sunuculara hukuka aykırı şekilde sızılması, bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması vb. nedenlerden ötürü ortaya çıkacak ve/veya çıkması muhtemel olan kişisel verilerin açığa çıkması, kaybolması vb. zararlar nedeni ile VIDCO’ya, Sistem’in yöneticilerine, moderatörlerine ya da idarecilerine maddi/manevi/hukuki/cezai/idari herhangi bir sorumluluk yükletilemeyeceği KATILIMCI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

8.3. Sistem üzerinde bulunan KATILIMCI hesabının, md.9.3’te belirlenen prosedüre uygun şekilde doğrudan KATILIMCI tarafından ya da Üye/Kullanıcı’nın onayı ile silinmesi ya da ilgili hesabın başkaca herhangi bir nedenden ötürü VIDCO tarafından iptal edilmesi/sonlandırılması halinde, KATILIMCI, Sistem üzerinden sunulan online sınav vb. hizmetlerden artık yararlanamayacağını ve bu madde kapsamında hesabının silinmesi/iptal edilmesi/sonlandırılması halinde kendisine ait kişisel verilerin Sistem’den silinmeyeceğini, sunucularda muhafaza edilmeye devam edileceğini bildiğini ve bu kapsamda VIDCO’ya hukuki/cezai/idari/mali herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

9.1. İşbu Sözleşme KATILIMCI tarafından, Sözleşme’nin elektronik ortam üzerinden Sistem’de belirlenen prosedürlere uygun bir şekilde onaylanmasını takiben, Sistem’de kendi adına hesap açması ya da Üye/Kullanıcı tarafından kendisi adına açılan hesabı kullanmaya başlaması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

9.2. İşbu Sözleşme’de yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden KATILIMCI, bu ihlal nedeniyle cezai, hukuki, idari ve mali açıdan şahsen sorumludur. VIDCO; bu madde kapsamında yasal zorunluluk vb. herhangi bir sebeple üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, söz konusu bedeli KATILIMCI’ya aynen rücu hakkını haiz olup ayrıca md.9.4’de yer alan hakları da saklıdır.

9.3. KATILIMCI; dilediği zaman Sistem içerisinde kendi adına açmış olduğu hesabı silme hakkına sahiptir. Buna karşın, KATILIMCI’ya ait hesabın Üye/Kullanıcı tarafından açılması halinde ise hesabın silinebilmesi için Üye’nin/Kullanıcı’nın onay vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda; KATILIMCI, hesabının silinmesine Üye/Kullanıcı tarafından onay verilmemesi ya da geç onay verilmesi vb. durumlar nedeniyle VIDCO’ya hukuki/cezai/idari/mali vb. hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceğini şimdiden kabul eder. Bu maddede belirlenen prosedüre uygun şekilde KATILIMCI’nın hesabının silinmesi ile birlikte işbu Sözleşme ve VIDCO’nun Sistem üzerinden sunduğu online sınav vb. hizmetler de sona ermiş olacaktır. Bu madde kapsamında belirtilen hesap silme işleminin VIDCO’yu zarara uğratması durumunda ise, KATILIMCI, VIDCO’nun zararının tamamını karşılamayı aksi halde VIDCO’nun her türlü yasal yola başvurma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

9.4. KATILIMCI’nın; işbu Sözleşme’ye ve/veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi durumunda, VIDCO, her türlü tazminat hakkı saklı olacak şekilde tüm kanuni haklarını kullanmakta serbest olup ayrıca herhangi bir ihbara, ihtara ya da hükme hacet kalmaksızın KATILIMCI’ya ait hesabı, işbu Sözleşme’yi ve Sistem üzerinden verdiği hizmetleri askıya alma/durdurma ya da işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshederek KATILIMCI’ya ait hesabı ve Sistem üzerinden verdiği hizmetleri tek taraflı olarak sonlandırma, uğramış ve/veya uğraması muhtemel olan maddi/manevi zarar-kâr kaybı-ziyan-tazminat vb. bedelleri KATILIMCI’dan talep etme haklarına sahip olacaktır. VIDCO’nun, fazlaya ilişkin hakları ve her türlü yasal yola başvurma hakkı da saklıdır. KATILIMCI; bu madde kapsamında VIDCO’dan herhangi bir isim altında bedel talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

9.5. İşbu Sözleşme’de belirlenen nedenler ya da başkaca herhangi bir nedenden ötürü, bu Sözleşme’nin feshedilerek KATILIMCI’nın hesabının sonlandırılması halinde, KATILIMCI, Sistem üzerinden sağlanan online sınava katılma vb. hizmetlerden fesih anından itibaren yararlanamayacağını şimdiden kabul eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Sel, deprem vb. doğal afetler, silahlı saldırı, salgın hastalık, Covid-19, terör olayları, resmi mercilerin emir ve talimatları, meydana gelen aşırı ekonomik dalgalanmalar, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, olağanüstü hal ilanı, hükümetin aldığı kararlar ya da hükümetin uygulamaları vb. burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, VIDCO’nun kontrolü dışında gelişen-kusurlarından kaynaklanmayan, karşı konulamayan, makul özen ve tedbire rağmen önlenemeyen, ortaya çıkmasıyla VIDCO’nun bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluklarını ya da Sistem üzerinden vermekte olduğu online sınav yapılması vb. hizmetleri kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir.

10.2. VIDCO; zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde durumu Sistem’de yer alan ortak alan üzerinden duyurabileceği gibi KATILIMCI’nın e-posta adresine de bildirebilir. Bu maddede belirtilen bildirim yöntemlerinden hangisini seçeceğine karar verme yetkisi doğrudan ve yalnızca VIDCO’ya ait olup bu durum KATILIMCI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

10.3. VIDCO, mücbir sebep olarak tarif edilen haller dolayısıyla işbu Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerini ya da Sistem üzerinden vermekte olduğu online sınav yapılması vb. hizmetleri kısmen veya tamamen askıya alabilecektir. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ve/veya Sistem üzerinden verilen online sınav yapılması vb. hizmetlere devam edilecektir. Ancak mücbir sebep veya sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamışsa, VIDCO bu Sözleşme’yi fesih kararı alabilecek, KATILIMCI’nın hesabını ve/veya Sistem üzerinden verdiği online sınav yapımı vb. hizmetleri sonlandırabilecektir. KATILIMCI, VIDCO’nun mücbir sebeplerden kaynaklı olarak, işbu Sözleşme’yi feshetmesi, KATILIMCI’nın hesabını sonlandırması, Sistem üzerinden vermekte olduğu online sınav yapımı vb. hizmetleri sonlandırması ya da Sözleşme’den kaynaklı sorumluluklarını/Sistem üzerinden verdiği hizmetleri yerine getirmemesi veya yerine getirmekte gecikmesi vb. nedenlerden dolayı VIDCO’dan zarar-ziyan vb. isimler altında herhangi bir talepte bulunma ve VIDCO aleyhine yasal yollara başvurma hakkına sahip olmadığını şimdiden kabul eder.

11. GENEL HÜKÜMLER

11.1. VIDCO; herhangi bir ön bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın işbu Sözleşme’de, eklerinde ve Sistem’de değişiklik yapma hakkına sahip olup bu Sözleşme VIDCO tarafından yapılacak tüm değişiklikleri de kapsamaktadır. KATILIMCI; bu madde doğrultusunda VIDCO tarafından yapılan her türlü değişiklik ile bağlı olduğunu şimdiden kabul eder.

11.2. Tarafların, işbu Sözleşme ile ilgili hükümleri ve/veya haklarını bir veya birkaç kere kullanmaması, bunlardan feragat etmiş oldukları anlamına gelmeyeceği gibi bu durum diğer tarafa kazanılmış hak iddiasında bulunma hakkını da vermez.

11.3. İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

11.4. İşbu Sözleşme’nin yorumundan ve/veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11.5. İşbu Sözleşme kapsamında KATILIMCI’ya yazılı yapılması gereken tüm bildirimler, Türkçe dilinde ve KATILIMCI’nın Sistem’de yer alan e-postasına ya da adresine tebliğ yoluyla yapılacaktır. Aynı şekilde VIDCO’ya yazılı yapılması gereken tüm bildirimler de yine Türkçe dilinde ve VIDCO’nun [email protected] isimli e-posta adresine ya da md.1 içerisinde belirtilmiş olan adresine tebliğ yoluyla yapılacaktır. Aksi ispat edilmediği müddetçe bildirimin; e-posta ile gönderilmesi durumunda e-postanın yollanmasının ertesi günü, adrese tebliğ durumunda tebliğ tarihinin ertesi günü taraflara ulaştığı kabul edilecektir. VIDCO, işbu Sözleşme’de yer alan e-posta ve adresinin ve KATILIMCI da Sistem’de yer alan e-posta ve adresinin, tebligata açık olduğunu kabul eder. Bu kapsamda Taraflar, e-posta ya da adreslerine yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri 3 (üç) gün zarfında diğer tarafa yazılı olarak duyuracaklarını, aksi halde mevcut e-posta ve adreslerine yapılacak tebligatların kendilerini bağlayacağını ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

11.6. KATILIMCI, işbu Sözleşme’den ve/veya Sistem üzerinden verilen online sınav yapımı vb. hizmetlerden doğacak ihtilaflarda, işin teknik yapısı gereği VIDCO’nun bilgisayar ve dijital kayıtlarının, defter kayıtlarının ve diğer her türlü belgesinin HMK md.189 ve md.193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

11.7. Taraflar; işbu Sözleşme’nin eklerinin, Sistem’de belirtilen prosedürlerin ve Sistem’de yer alan içeriklerin/metinlerin Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu şimdiden kabul ederler.

KATILIMCI, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisinin verdiği ya da Üye/Kullanıcı tarafından verilen kendisine ait bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

KATILIMCI, onaylamış olduğu işbu Sözleşme’ye kendisine gönderilen e-posta içerisinde yer alan link üzerinden erişim sağlayabilecek olup bu husus KATILIMCI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

Tüm soru ve detaylı bilgi talepleriniz için bize ulaşın.