Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI


Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Ticaret A.Ş. (“VIDCO”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde;

Tarafımca; VIDCO ile paylaşılan; ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, fotoğraf, imza, adres, uyruk bilgisi ve mensup olunan din bilgisi, pasaport bilgileri (düzenleme tarihi, geçerlilik tarihi, pasaport numarası, veren makam bilgisi), e-posta adresleri, faks numarası, telefon numaraları (şirket, mobil, sabit), hastalık bilgileri (kalıtsal, konjenital, kronik vb.), bağışıklık bilgileri (tetanos, hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez), kan grubu, HES Kodu, E-Nabız sisteminde yer alan sağlık verileri, diğer sağlık verileri (kan, idrar, solunum fonksiyonu, işitme fonksiyon testleri ve bunlara ait raporlar ile, portör muayenesi, akciğer raporu, aşı belgesi, sağlık raporu), engellilik durumu ve heyet raporu, mezun olunan okul bilgileri (okul adları, bölüm/ihtisas ve derece, diploma numarası, giriş, mezuniyet ve ayrılma tarihleri, transkript), üye olunan sendika/dernek/kulüp bilgileri, eğitim/kurs/seminer/sertifika bilgileri, her türlü yazılı/sözlü sınav bilgileri, mülakat notları, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, mesleki yeterlilik belgesi bilgileri (numarası ve tarihi), kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, sabit/mobil telefon, bilgisayar ve gsm hattı (mobil telefon) şeklindeki genel/kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin; gerek VIDCO gerekse de VIDCO’ya bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından; yazılı posta, e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi, VIDCO ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün ve posta gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması, her türlü satın alma/satış/tedarik, üyelik, katılımcı vb. sözleşmelerde VIDCO’nun üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, anonim hale getirilerek araştırma, geliştirme ve istatistik faaliyetleri dahil ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, sınav güvenliğinin sağlanması, VIDCO’nun finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmesi, VIDCO’nun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, şirket hukuk işlerinin icrası/takibi ile ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla; işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, toplanabileceğini, paylaşılabileceğini, kullanılabileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak VIDCO tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu genel/kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, VIDCO tarafından; kendisine bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarına, çözüm ortaklarına ve tedarikçilerine, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara, çalışanlarına, görevlilerine, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; VIDCO’ya başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi, VIDCO’nun sitesinde yer alan “Aydınlatma Metni”nde belirtilen koşullara uygun olarak [email protected] isimli e-posta adresine iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, VIDCO ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri VIDCO’ya bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Tüm soru ve detaylı bilgi talepleriniz için bize ulaşın.